Medlemsvilkår

studio

For at alle skal trives som medlem på Spenst har vi utarbeidet noen generelle medlemsvilkår.

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SPENST

 

1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og SPENST FLORØ. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside floro.spenst.no

2. MEDLEMSKAP I SPENST FLORØ

2.1. Medlemskap i SPENST FLORØ kan tegnes av myndige personer som:

2.1.1. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter SPENST FLORØ`S vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.

2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i SPENST FLORØ.

2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere SPENST-sentre.

2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i SPENST.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos SPENST, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3. Medlemmet får tildelt et medlemskort i SPENST FLORØ. Medlemskortet er SPENST FLORØ´S eiendom, og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Ved avslutning av medlemskapet skal Medlemmet uten ugrunnet opphold destruere medlemskortet. Om medlemmet låner bort medlemskortet til andre, pålegges det en bot på kr 3000,- og senteret kan oppheve medlemskapet.

2.4. Ved innmelding kan det bli tatt fotografi av Medlemmet.

2.5. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.  

2.6. Medlemskapet i SPENST FLORØ er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 7.

2.7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.8. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved ett eller flere SPENST-sentre slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

2.9. SPENST FLORØ har til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommet på vår nettside forde.spenst.no

2.10. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere sentre, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med SPENST FLORØ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning og har en varighet på minimum 3 betalende måneder før en kan nedgradere medlemskapet.

2.11. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet må ha minimum 3 betalende måneder før en kan redusere tilgang til sentre, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av tredje betalende måned fra vi har fått forespørsel av medlemmet om nedgradering.

2.12. Medlemmer som innehar et medlemskap som SPENST FLORØ ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til SPENST FLORØ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

2.13. SPENST FLORØ vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.14. SPENST FLORØ vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider på tilgjengelige treningssentre i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det aktuelle treningssenter vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).

2.15. Kameraovervåking vil bli gjennomført på SPENST FLORØ.

2.16. Rabattordninger

2.16.1. Student

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 30 år. Fra og med fylte 31 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om Medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.2. Bedrift

2.16.2.1. Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom SPENST FLORØ og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle SPENST FLORØ dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.2.2. Subsidiert bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom SPENST FLORØ og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Bedriften plikter å varsle SPENST FLORØ dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter SPENST FLORØ senest innen én (1) måned å informere Medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er tilstede, hvoretter Medlemmet vil bli ny fakturamottaker for månedlig medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.3. Pensjonist/ufør

Personer fra og med fylte 67 år tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

2.16.4. Medlemskap for personer under 18 år

2.16.4.1. Personer 11-14 år

Personer fra og med fylte 11 år til og med 14 år tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 15 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres i henhold til de vilkår som gjelder for medlemmer 15-17 år, i henhold til punkt 2.16.4.2.

2.16.4.2. Personer 15-18 år

Personer fra og med fylte 15 år til og med 17 år tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 18 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift, etableringsgebyr og eventuelle øvrige avgifter i henhold til SPENST FLORØ´S til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller den 20 hver måned, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte SPENST FLORØ dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3 Årlig administrasjonsgebyr pålydende 250,- kroner påløper den 20. mars hvert år, med unntak av det første året hvor administrasjonsgebyret betales ved innmelding.

3.4. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til SPENST FLORØ. Denne avtalen kan Medlemmet starte via sin medlemsprofil på vår nettside spenstfloro.no. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til SPENST FLORØ innen den 5. i måneden, vil det utstedes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.5. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil SPENST FLORØ kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.6. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.7. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan SPENST FLORØ først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med SPENST FLORØ og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har SPENST FLORØ ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.8. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom: 
3.8.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7. 
3.8.2. SPENST FLORØ har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7. 
3.8.3. Treningssenteret Medlemmet vanligvis benytter ikke er tilgjengelig for trening og det etter SPENST`S vurdering ikke foreligger annet treningssenter tilgjengelig i rimelig nærhet.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge SPENST FLORØ til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle), Sikkerhets- og Trivselsregler (barnepass) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside forde.spenst.no

4.1.2. Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede dopinggruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot dopinggruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt. SPENST FLORØ vil i samarbeid med Antidoping Norge og lokalt POLITI kunne gjennomføre tilfeldige dopingkontroller. Medlemmer som oppholder seg på SPENST FLORØ mens slik kontroll pågår plikter i den forbindelse på forespørsel å avlegge dopingprøve under oppsyn av Antidoping Norge. Dopingprøven vil bli gjennomført i henhold til prosedyren som er beskrevet i et særskilt dokument som Medlemmet vil bli forevist.

4.1.3. Informere SPENST FLORØ ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.4. Informere SPENST FLORØ om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.5. Registrere sitt medlemskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av et SPENST FLORØ. SPENST FLORØ vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon. Ved glemt treningskort får man en anmerkning, og ved tredje anmerkning (eller mistet kort) må medlemmet betale administrasjonsgebyr.

4.2. Tap av medlemskort skal snarest meldes til SPENST FLORØ. SPENST FLORØ vil deretter sperre kortet og utstede nytt medlemskort. Ved utstedelse av nytt medlemskort, plikter Medlemmet å betale til SPENST FLORØ et gebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemskortet på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til SPENST FLORØ. Om medlemmet låner bort medlemskortet til andre, pålegges det en bot på kr 3000,- og senteret kan oppheve medlemskapet.

4.4. Medlemmet gis tilgang til SPENST FLORØ`S digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. SPENST FLORØ vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at SPENST FLORØ, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av SPENST´S tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra SPENST FLORØ. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er SPENST NORGE. 
Medlemmet samtykker til at SPENST lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg. Medlemmet kan også selv legge til egen treningshistorikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har avbestilt plass på time.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. SPENST skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.4. I henhold til punkt 2.15 vil kameraovervåking gjennomføres på SPENST FLORØ. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at SPENST kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SPENST. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan Medlemmet selv administrere via «Mine Sider» Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet (PT Start) eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av SPENST.

5.8. Generell informasjon fra SPENST om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

5.9. SPENST FORDELSKLUBB. Spenst har en fordelsklubb som gir medlemmer gode rabatter ved kjøp av varer og tjenester fra Spenst og hos våre samarbeidspartnere. Fordelsklubben er GRATIS og tilgjengelig for alle. Medlemmer som trener på Spenst får bedre rabatter og betingelser enn de som ikke er medlem på treningssenteret. Se våre private policy regler på spenst.no. tilknyttet til Spenst Fordelsklubb. Som medlem samtykker du i at Spenst kan sende deg trenings tips, medlemsinformasjon, gode tilbud og relevant informasjon via push varsel, SMS og/eller e-post. Du velger selv i hvilke kanal du ønsker å bli kontaktet. SMS kan kun sendes til mobilabonnement som er tilknyttet det norske mobilnettet. For å bli medlem må du være over 16 år og ha adresse i Norge. Som medlem i Spenst Fordelsklubb, samtykker du i at Spenst kan lagre person og kjøpsopplysninger om deg som grunnlag for medlemstilbud. Du kan når som helst avslutte fordelsprogrammet. Dette kan gjøres via www.spenst.no, via e-post, kodeord (Send Spenst STOPP til 2173) eller ved å kontakte kundeservice på post@spenst.no. Fordelsklubb avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.

SPENST BELØNNINGSPROGRAM. Vårt belønningsprogram er like unikt som det er enkelt. Det inneholder små oppmuntringer og belønninger underveis til gode treningsvaner. Vi anbefaler alle våre treningsmedlemmer å aktivere belønningsprogrammet som er gratis og helt uforpliktende, med fare for å være både motiverende og engasjerende. For å aktivere belønningsprogrammet må man ha et medlemsnummer på Spenst. SPENST loggfører medlemmets treningsbesøk. I tillegg kan medlemmet via treningsappen Strava få ekstra oppsparing av poeng. Medlemmet vil finne sin unike oppsparing av poeng og informasjon under Min side. SPENST har integrert noen elektroniske quiz, konkurranser og aktiviteter i vårt belønningsprogram, slik at medlemmet vil få litt ekstra oppsparing av poeng i programmet om medlemmet deltar på disse.

6. FRYS AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i SPENST FLORØ. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.

6.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside spenstfloro.no.

6.3. Søknadsskjema for frys av medlemskap finnes får en ved å ta kontakt med resepsjonen, eller sende en mail til post@spenstfloro.no. Spenst Florø vil innen to til tre virke dager etter mottak av frys, komme med skriftlig tilbakemelding på søknad av frys via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at søknad om frys har funnet sted.

6.4. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

6.5. SPENST FLORØ vil ikke kreve Medlemmet for medlemsavgift i innvilget fryseperiode i henhold til punkt 3.7.1. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallende.

6.6. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6.7. Ved behov for gjentagende frys av medlemskap må Medlemmet selv registrere nytt søknadskjema for ønsket fryseperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt fryseperiode.

6.8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil SPENST FLORØ kunne kreve at Medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til SPENST FLORØ´S til enhver tid gjeldende priser.

7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til SPENST FLORØ innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig i vår resepsjon, eller ved å ta kontakt med oss på epost. Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et SPENST FLORØ. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

7.2.1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (3) betalende måneder. Nedgraderingen trer i kraft etter den (3) betalende måneden er utført. Dette i henhold til punkt 2.11.

7.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post, kontaktskjema, eller benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig på et SPENST FLORØ. SPENST FLORØ vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til SPENST FLORØ uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. SPENST FLORØ skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. Dersom SPENST FLORØ og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. SPENST FLORØ kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på SPENST FLORØ. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

7.6. SPENST FLORØ har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

7.6.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder SPENST FLORØ seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SPENST FLORØ gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.2. SPENST FLORØ forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil SPENST FLORØ gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.6.1 og 7.6.2, eller faller innenfor punkt 7.6.4, forbeholder SPENST FLORØ seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

7.6.4. Vedtar SPENST FLORØ betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil SPENST FLORØ gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.6.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til SPENST FLORØ innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.6.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra SPENST FLORØ via e-post eller brev.

7.7. SPENST FLORØ har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

7.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra SPENST FLORØ. I tillegg på en eller annen måte opptrer i strid med Spenst Florø sine interesser og formål.

7.7.3. Overtredelse av dopingbestemmelsene i punkt 4.1.2, herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel.

8. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI 

8.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. SPENST FLORØ er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et SPENST FLORØ. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av SPENST FLORØ.  

8.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et SPENST FLORØ etter tidspunkt for ordinær stenging, har SPENST FLORØ rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. SPENST FLORØ kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

8.3. SPENST FLORØ er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et SPENST FLORØ. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. SPENST FLORØ er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer SPENST FLORØ´S treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor SPENST FLORØ´S kontroll og SPENST FLORØ ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom Medlemmet og SPENST FLORØ skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.

 

Kontaktpersoner

Eirin Bolle
Se e-post